İlkelerimiz

Virtua gerçekleştirdiği her araştırma projesinin müşterilerine akıllı (SMART) çözümler sunmasını amaçlar ve bu nedenle her projesinde SMART ilkelerini uygular.

Virtua müşterilerine
SMART çözümler sunar.

Specific / Net Specific (Amaca odaklı)
Specific / Net Measurable (Bilimsel)
Specific / Net Achievable (Uygulanabilir)
Specific / Net Relevant (Tüketici odaklı)
Specific / Net Tangible(Somut)
Specific / Net

Amaca odaklı

Virtua için her projenin birinci aşaması araştırmanın ana amacının ve buna bağlı özgün araştırma tasarımının geliştirilmesidir. Bu nedenle her proje araştırma verenin mevcut durum ve amaçlarının dinlenmesi (brief) ve araştırma sorusunun belirlenmesi ile başlar. Araştırma sorusu, doyurucu bir cevaba ulaşmak için araştırmanın tüm evreleri boyunca akılda tutulur ve her adım bu amaç doğrultusunda uygulamaya geçer.

Virtua amaca odaklı araştırma hizmeti verir.


Specific / Net

Bilimsel

Virtua için araştırma yalnızca durumu resmeden verilerden oluşmaz, ürettiği raporlar aynı zamanda araştırma verenin mevcut koşullardan nasıl faydalanabileceğini de içerir. Virtua bu yaklaşımla araştırma bulgularının altında yatan neden-sonuç ilişkilerini ve bu ilişkinin bağlantılı olduğu bilimsel temelleri ortaya çıkarır ve daha nesnel araştırma sonuçlarına ulaşır.

Virtua bilimsel standartlara uygun çalışır.


Specific / Net

Uygulanabilir

Virtua araştırma süreci başından sonuna kadar yakın işbirliği ve yoğun takibe inanır. Brief ve debrief süreçleri sırasında hizmet verdiği firmanın mevcut durumunu anlamayı ve amaçlarını öğrenmeyi amaçlar. Bu sayede hizmet verdiği firmanın kapasitesi ve gelecek planlarından haberdar olarak daha isabetli ve uygulanabilir öneriler geliştirir.

Virtua müşterisine uygun, butik yaklaşımlar tasarlar.


Specific / Net

Tüketici odaklı

Tüketici davranışını değiştirmenin birincil koşulunun tüketiciyi iyi tanımak olduğuna inanırız. Bu nedenle, her şeyden önce tüketiciyi bir insan olarak ele alırız ve derinlerde yatan motivasyonlarına odaklanarak, tüketici davranışı üzerinde en etkili faktörü tespit ederiz. Virtua, araştırmanın her aşamasında tüketiciyi merkeze alır, araştırma verenin sahip olabileceği işletme körlüğünü aşmasını sağlar.

Virtua tüketiciyi harekete geçiren içgörülere ulaşır.


Specific / Net

Somut

Virtua için her araştırma somut iş fikirleri sağlamalıdır. Bu nedenle araştırma çıktıları, araştırma verene somut, uygulanabilir, iş hedefleriyle ilgili önerilerle birlikte sunulur.

Virtua somut ve uygulanabilir iş fikirleri geliştirir.
up
Designed by Niffob.com