Lingua-Think™

Kullanım içgörülerine ulaşmak, karar süreci ve kullanım alışkanlıklarını saptamak için geliştirilen dilbiliminin socio-linguistic (sosyo-dilbilim) tekniğine dayanan metin analizi modelidir


Ne zaman?

  • Satın alma ve kullanımı etkileyen motivasyon ve bariyerler nelerdir?
  • Satın alma karar ağacını belirlemek istiyorum!
  • Deneyim haritalarımı kültürel ve duygusal faktörler ile nasıl zenginleştirebilirim?
  • Pazardaki risk, fırsat ve gelişim alanları nelerdir?


Neden?

Tüketiciler, ürün veya hizmet satın alma kararını verirken pek çok dış faktörden etkilenirler. Ancak, karar aşamaları, doğrudan sorular ile sorgulandığında, klişelere (fiyat, kalite vb) indirgenir. Tüketici zihnindeki gerçek tüketici yolcuğunu tespit etmenin yolu, tüketicilerin kendini özgürce ifade etmesi için fırsat vermek, ne söylediğinin yanı sıra nasıl söylediğini incelemek ve satır aralarını okumakla mümkün olur.


Nasıl?

Dilbilimci ve sosyologların ortak çalışması ile oluşan yönergelerle, tüketicilerin satın alım ve kullanım deneyimlerini hikayeleştirmeleri istenir. Sözlü veya yazılı olarak gerçekleşen bu aktarım, deşifre edilerek bilgisayar ortamına aktarılır ve tespit edilen farklı dilsel kullanımlar dilbilimciler tarafından listelenerek, analiz edilir. Çözümlemede Sosyo-Linguistik Teknik kullanılır.

Sosyo Dilbilim (Socio-linguistic)

Lexicology (Sözcükbilim): | ˌlɛksɪˈkɒlədʒi |

Sözcükler, dilin temel yapı taşlarıdır. Eski Yunanca ‘sözlük’ anlamındaki lexikôn ile ‘bilim’ anlamındaki logos sözcüklerinin birleşmesinden oluşan Lexicology, sözcüklerin anlamlarını ve birbirleriyle olan ilişkisini inceleyen dilbilim dalıdır. Lexicology, temel olarak dilin söz varlığını oluşturan sözcükler ve sözcüklerin ardında yatan semantik (anlam) ilişkileri inceler, kullanıcıların sözcük seçimlerini ve sözcük öbeklerine yükledikleri anlamları çözümler.

Nerede?

Otomobil lastiği satın alma kararı ağacından, spor salonu müşteri deneyimine kadar pek çok konu için tüketici karar ağaçları oluşturulmuş, hizmet deneyimini ve satın alma kararını kolaylaştıracak pazar içgörüleri tespit edilmiştir.


Kim?

Sosyo-lingujistic incelemeyi yapan dilbilimcilerin yanı sıra, satın alma ve kullanım deneyimindeki etkin sosyal faktörleri saptamak için uzman sosyologlar görev alır. Araştırma çıktıları iş dünyasının yetkin stratejistleri tarafından değerlendirilerek raporlaştırılır.


Ne?

Karar ağacı (decision tree) ve “kullanıcı yolculuğu”nu (user journey) ortaya koyan süreç haritaları tespit edilir ve pazar işleyişini, sunduğu fırsatları ortaya koyan satın alma süreçlerinin derinlikli şekilde anlaşılmasını sağlayan pazar içgörüsü keşfedilir.

Diğer Modellerimiz...

up
Designed by Niffob.com